ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση Διαδικασίας προϋπολογισμού

Συντονισμός και εκπαίδευση στελεχών που θα υποδειχθούν από την διοίκηση της εταιρείας για την αναζήτηση των οικονομικών παραμέτρων και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας.
Η ολοκλήρωση της ροής πληροφοριών απαιτεί τον συντονισμό του συνόλου των στελεχών της εταιρείας με προσωπικές συνεντεύξεις για την χαρτογράφηση των πληροφοριών και την μέθοδο συλλογής τους.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047