ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων

Σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας σας, συγκεντρώνουμε τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να συνταχθεί περιληπτικό  business plan που περιλαμβάνει αποτύπωση των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων, αναλυτικό cash flow για την διάρκεια της επένδυσης και διάγνωση των πιθανών αναγκών κεφαλαίου και πηγών  χρηματοδότησης. Μετά την αποτύπωση του επιχειρηματικού σχεδίου, δυνατότητα για περαιτέρω συνεργασία με δικό μας εξωτερικό συνεργάτη ή επιλογής σας για την τεκμηρίωση φακέλου επιχορήγησης από αναπτυξιακούς νόμους.

 

Advanta Συμβουλευτική ΑΕ
Ζαλοκώστα 8, 106 71, Αθήνα. Τηλ.: 210 362 7772, 210 361 9442, Fax: 210 362 5047